Het pedagogisch beleidsplan is altijd in ontwikkeling. De hoofdlijnen zijn op elke locatie gelijk, de uitvoering kan per locatie verschillen. Dit hangt van de (on)mogelijkheden van de locatie af.
Belangrijke pijlers zijn: een veilige, gezonde en gezellige huislijke omgeving bieden aan kinderen.
Daarnaast is er binnen de opvang ruimte voor pedagogisch verantwoorde begeleiding van het individuele kind, waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende ontwikkelingsfasen en de persoonlijke  behoeften.
Informatie vanuit zowel kinderen, ouders, begeleiders en leerkrachten maakt inspelen op specifieke omstandigheden mogelijk. Aandacht voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van ieder kind en de leeftijdskenmerken van de groep,  geven het kind ruimte en impulsen verder te groeien in zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Belangrijke pedagogische uitgangspunten binnen BSO Tussen Thuis zijn:
• Vaste groepsleiding voor het creëren van  een gevoel van veiligheid in een veilige omgeving. Het aantal pedagogisch medewerkers dat aanwezig is op de groep is afgestemd op het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. De wettelijke regels over de verhouding van pedagogisch medewerkers en kinderen zijn hiervoor het uitgangspunt, namelijk 1:10. Rekentool van de Rijksoverheid.
• Vanuit de veilige omgeving, ruimte bieden aan kinderen om tot verdere ontwikkeling ( fysiek, psychisch en sociaal-emotioneel ) te komen zowel individueel als in groepsverband.

• Het verder uitbouwen van zelfvertrouwen en het stimuleren tot het zelfstandig. nemen van beslissingen.
• Aanbieden van velerlei activiteiten, én regels, die aansluiten bij de diverse leeftijdsfasen.
• Wederzijds respect en oplossingsgericht handelen bij de kinderen bevorderen.
Ook in te zetten bij het verder ontwikkelen van samenwerken & het oplossen van ontstane problemen (mediatie) .
Bij deze uitgangspunten is het plezier dat de kinderen tijdens de opvang ervaren van wezenlijk belang.

Het gehele pedagogisch beleidsplan is op te vragen bij de directeur van BSO Tussen Thuis : Janet Viejou